Search form

Lúkas 20:4

4Bɛtaŋ ɛbhɛn Jɔ̌n ábhɔ́ŋɔ́ nyaka ndu bɛjwiti bho, bɛ́fú chi ntá Mandɛm kɛ ntá nkwǎ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index