Search form

Lúkas 20:41

Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ́ ǎtò

(Mt 22.41-46; Mk 12.35-37a)

41Yesu abhɛ́p bo abhɛn bághòk yi bɛ, “Ná bákwày bɛrɛm bɛ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò achi ɛbhárɛ́mɔ Mfɔ Debhít?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index