Search form

Lúkas 20:42

42Mbɔ̌ŋ Debhít asɨ̌ŋ amɛm Ɛkáti Bakway bɛ:

‘Mandɛm Acha arɛm nyaka ntá Acha wa bɛ,

chɔkɔ fá ɛbhě awɔ́nɛm ɛya ndǔ ɛnɔkɔ-kɛnókó,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index