Search form

Lúkas 20:44

44Debhít ǎbhɨ̀ŋɨ nyaka Mpɛmɛ ɛrɛ bɛ Acha. Ná Achǎ áyibhiri ambak ɛbhárɛ́mɔ ywi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index