Search form

Lúkas 20:45

Yesu aghati bakoŋo bhi bɛ mánsɔ́t mpok nɛ batɔŋ ɛbhé

(Mt 23.1-36; Mk 12.38-40)

45Bɛsí bo mankɛm abhɛn bághòk yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, Yesu arɛm ntá baghɔkɔ́ bhi bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index