Search form

Lúkas 20:46

46“Sɔt ka mpok nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm. Bákɔŋ bɛghap mánkó mansɛp nɛ bɛwubhɛ wubhɛ́ ndɛn amʉɛt nɛfísiɛ bɛ bo mánkáká nɔ́kɔ́ bhɔ nɛ kɛnókó. Bákɔŋ nkwɔ́ bɛ́chɔkɔ ndǔ bɛbhaká kɛnókó amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt nɛ ndǔ bɛpa.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index