Search form

Lúkas 20:47

47Nɛ mányìɛ̀ mɛnyɨŋ mánkwɛ́sɛ́ ndǔ mangwɔ, mánkʉ nɔkɔ bɛrɔ́rí nɛnɨkɨ́mʉɛt bɛsí bhó mbɔ bɛ bachi bɛrɨtí bho. Chɔŋ ntɛ́msí yap anjá ancha.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index