Search form

Lúkas 20:6

6Nɛ mbák sɛ́ndɛ́m bɛ, ‘Bɛ́fǔ nyaka ntá nkwǎ’, bǒ mankɛm bátɛmti bhɛsɛ nɛ batay mangway, mbɔnyunɛ bɔ́ mankɛm mánóko sayri bɛ Jɔ̌n achi nyaka ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index