Search form

Lúkas 20:8

8Nɛ Yesu aghati bhɔ bɛ, “Mɛnkwɔ́ mpú ghati yɛ be mmu anɛ áchyɛ́ mɛ́ bɛtaŋ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ́ mɛ̌kʉ̀.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index