Search form

Lúkas 20:9

Yesu atɛ́m nɛkǎy bakʉ̌ bɛtɨk nɛ mbɔŋɔ́nkɨ

(Mt 21.33-46; Mk 12.1-12)

9Yesu abho yɛ bɛ́tɛm bɔ nɛkay nɛchak bɛ, “Mmǔfú achi nyaka. Atɨ nkɨ apɨ mɛnɔk vain arɛ. Afyɛ́ bo arɛ, bɛ mánkʉ bɛtɨk mankɔrɛ nsáy nɛ yi. Arɔ yɛ arɔk nɛkɔ ɛnɛn yi átàt, ɛtɔk ɛchak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index