Search form

Lúkas 21

Akap anɛ kɛ́nkwɛ́sɛ́ ngɔrɛ́

(Mk 12.41-44)

1Ɛnɛ́ Yesu achi amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, ayɨŋɨ aghɔ́ ndǔ bǒ bakáp báfyɛ̀ akap amɛm ɛkʉbhɛ́ nkáp. 2Aghɔ́ nkwɔ kɛ́nkwɛ́sɛ́ amɔt anɛ ɛyi ɛ́pú ndu afyɛ́ bɔ̌bɛbhɔ́kɔ́ nkap bapay. 3Yesu arɛm bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ, akap kɛ́nkwɛ́sɛ́-nɛ ácha anɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu. 4Ndǔ bɛyǎ bakap kɛ̌ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap áfɛ́rɛ́ mandú achyɛ mbɔ akap, kɛ nchɛ́bhɛ́ ngɔrɛ́ nɛ, achyɛ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ábhɔ́ŋɔ́.”

Yesu arɛm bɛ́ chɔŋ mánchɔŋti ɛkɛrákap

(Mt 24.1-2; Mk 13.1-2)

5Mbɔk baghɔkɔ́ bhi báré rɛm ɛ̌ti bɛrɨ̌ ɛkɛrákap Mandɛm, mánkak nɔkɔ bɛrɨtí batay anɛ́ básɔ́rɛ́ báté yɔ́ nɛ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo báchyɛ́ bɛ mánsɔ́bhɛ́rí ɛkɛt ɛ́rɛ. Kɛ Yesu arɛm ntá yap bɛ, 6“Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎghɔ̀ nɛ mɛnkɛm, mpok ǎtwɔ̀ anɛ ɛkɛt ɛnɛ ɛ́rɔ̀ŋ amɨk ɛnkɛm yɛ̌nyɨŋ kɛrɔp téé.”

Chɔŋ mánchyɛ bakoŋo Yesu bɛyǎ ɛsɔŋɔri

(Mt 24.3-14; Mk 13.3-13)

7Bábhɛ́p yi bɛ, “Ntɔŋ, ntɨkɨ mpok chɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fakari, nɛ ntɨkɨ ɛrɨŋ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ bo mandɨŋɨ bɛ mpok anɛ ɔ́twɔ̀ arɔp kɛ́kwɔ́t?” 8Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Sɔt ka mpok bɛ bákɛ́ rwɔ bhe mǎnjíbhírí batɨ yɛka. Bɛyǎ bo bátwɔ̀ chɔŋ mánsɔt nnyɛ́n ɛna mántɛn ambɨ, yɛ̌ntɨkɨ mmu wap andɛm nɔkɔ bɛ, ‘Mɛ kɛ nchi Mpɛmɛ anɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtó!’ Nɛ bɛ, ‘Mpok akway anɛ Mandɛm ápɛ̀mɛ mmɨk!’ Mbák mǎngók nɔ́ bǎkɛ́ koŋo bhɔ́. 9Nɛ mpok bǎghókó nsóŋó-nɛnu nɛ ɛbyɔk, bǎkɛ́ chay. Mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛbhɔŋ bɛfakari, kɛ ɛyɔ ɛ́pú tɔŋ bɛ ngwɛnti mmɨk arɔp kɛkwɔt.”

10Yesu arɔk ambɨ bɛ́rɛm bɛ, “Chɔŋ bɛtɔk mɛ́nu nɛ bɛtɔk bɛ́chák, bafɔ̌ ɛtɔk mánu nɛ batɨ̌ bafɔ̌ ɛtɔk. 11Chɔŋ bɛtaŋtí nɛnyikisǐ mmɨk nɛ nsay nɛ bɛghorǐ mame mɛ́mbak mbǎŋ nɛ mbaŋ. Nɛ chɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́ntwɔ nɛ bɛyǎ bɛcháy, nɛ bɛrɨŋɨ́ maknkay mɛ́mfu amfǎy. 12Kɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́pɛrɛ́ fákári, chɔŋ mánkɛm be, mánchyɛ ɛsɔŋɔri, mánsɔt be mandɔk amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛbhap mántaŋ be arɛ, mamfyɛ́ bhe amɛm bɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Nɛ chɔŋ mámfyɛ be amɔ́ bafɔ nɛ bɔgɔ́bhanɔ bɛ mántáŋ be ɛ̌ti ya. 13Chɔŋ ɛyɔ ɛ́nchyɛ bhe mbi bɛghati bɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti ya. 14Kʉ yɛka batɨ̌ yɛka bɛ bǎpú sɛmɛ ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɔŋɔ bɛrɛm ndu bɛtaŋa mmʉɛt, 15mbɔnyunɛ chɔŋ mɛmbɔŋ nchyɛ́ bhe ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛrɛm, nchyɛ́ nɛrɨŋɨ́ndak bɛ mǎnchók manyǔ bǒmpap abhɛka. 16Chɔŋ yɛ̌ chí bachi nɛ manɔ bhɛka, nɛ bɔ̌mayɛka, nɛ bǒ nnɛrɛ́kɛt, nɛ mamʉɛrɛ bhɛka mámfyɛ be amɔ́ bǒmpap abhɛka. Nɛ chɔŋ mángwáy mbɔk yɛka. 17Chɔŋ bo mankɛm mámpap be ɛ̌ti bǎchí bakoŋo bha. 18Chɔŋ mɛnyɨŋ ɛ́bhɛn mɛ́nkway bɛfakari nɛ bhe kɛ yɛ̌ ɛkǎk ɛmɛnɛ́nti mmu ywɛka ɛpu nɛm. 19Mbák mǎnté kákátí, chɔŋ mǎmpɛmɛ mmʉɛt ɛyɛka.

Yesu arɛm bɛ Yerúsalɛm abhɔŋ bɛkwɛn

(Mt 24.15-22; Mk 13.14-20)

20“Mpok bǎghɔ́ bakwɔ́ batɛmɛ́ nɛnu ndu bákábhɛ́ Yerúsalɛm, dɨŋɨ́ yɛ́ ka bɛ mpok bɛchɔŋti Yerúsalɛm akway. 21Mpok yɔ, bǒ abhɛn bachi atú Judɛ́ya mámbʉ́ɛ́, mámbɛ́sɛ́ amfay njiɛ. Abhɛn báchi amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm mámbʉ́ɛ́ mándɔ́k. Nɛ abhɛn bachi nɛfí bákɛ́ chwe ɛtɔk, 22mbɔnyunɛ manywɔp ayɔ chi anɛ ntɛmsi, bɛ́kʉ bɛ, mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm mɛ́mfú tɛtɛp. 23Nɛ chɔŋ ɛ́mbɛ́p ɛncha ntá baghɔrɛ́ nɛ mɛniɛ nɛ abhɛn báchí nɛ bɔ amɔ mpok ayɔ! Chɔŋ bɛyǎ bɛsɔŋɔri mɛ́ntwɔ fá amɨk nɛ Mandɛm ankʉ bǒ Yerúsalɛm mángɔ bɛběntɨ bhi. 24Chɔŋ mángwáy bɛyǎ bhap nɛ bɔakparɛnja, nɛ mánkɛmti bachak mbɔ basɛ́mɛ́ nɛnú ndǔ bɛtɔk nɛ bɛtɔk. Chɔŋ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Mandɛm mánjati Yerúsalɛm kpatɛ mpok ayap amfʉɛt.

Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛfakari kɛ Yesu antwɔ

(Mt 24.29-31; Mk 13.24-27)

25“Mpok yɔ, chɔŋ bɛrɨŋɨ́ maknkay mɛ́mbak amfay ndǔ mmok, nɛ ndǔ ntaŋ nɛ ndǔ mambe. Nɛ fá amɨk, chɔŋ bɛtɔk mɛ́mbɔ́ŋ basɛ́mɛ́ nɛ bɛcháy ɛ̌ti bɛrɛmti ɛbhɛ́n bɛ́fù ndǔ mpɛ́rɛ́nyɛn ɛnɛ bɔmanyu. 26Chɔŋ bo mámbɔŋ bɛcháy kpátɛ mbɔk mámfe ndu bárɨŋɨ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhó bɛfakari fá amɨk. Chɔŋ bɛtaŋ mfáy mɛ́nyɨkɨsi. 27Nɛ chɔŋ Mmǔ anɛ áfú ntá Mandɛm ambesi, ande twɔ́ amɛm nɛbháŋ, nɛ bɛyǎ bɛtaŋ nɛ kɛnókó. 28Mpok mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhó bɛfakari, tě ká sɛnɛ́ nɛ nkaysi bɛ mpok anɛ Mandɛm áfɛrɛ bhe ndǔ ɛsɔŋɔri arɔp chi kɛkwɔt.”

Nɛkǎy ɛnɔkɔ Fig nɛ́tɔ̀ŋ bhɛsɛ

(Mt 24.32-35; Mk 13.28-31)

29Yesu atɛ́m bɔ nɛkay ɛnɛ́n bɛ, “Yɨŋɨ́ ká ɛnɔk *fig nɛ mɛnɔk bɛ́chák. 30Nɛtɛ́m anɛ bɔ́ bɛ́bho bɛ́tɛm bɛtɔ́, bǎrɨŋɨ bɛ ɛso ɛ́rɔp chi kɛ́kwɔ́t. 31Ɛ́chí ɛnyumɔ́t nɛ nɛtwɔ́ wa, Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm. Mǎnáŋ mǎngɔ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n-nɛ ngátí bhe bɛ́fàkari, dɨŋɨ́ ká bɛ mpok anɛ Kɛfɔ Mandɛm kɛ́twɔ arɔp kɛkwɔt. 32Nchí ghati bhe tɛtɛp bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́bhɔŋ bɛfakari, kɛ mkpáká bho abhɛn ɛchɔŋ amfʉɛ́t. 33Chɔŋ mfay amfʉɛt, mmɨk amfʉɛ́t, kɛ ɛyɔŋ ɛya ɛ́pú fʉɛt wáwák.

Bák ká pě mpoknkɛm

34“Sɔt ka mpok bɛ́ bǎkɛ́ fyɛ ntí ndǔ mɛ́nyiɛ nɛnyíɛ́ tontó, bǎkɛ́ fyɛ ntí ndu mmɛ́m nɛ bǎkɛ́ bhɔŋ basɛ́mɛ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛpɛmɛ́ mmɨk ɛnɛn. Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́kway bɛkʉ bɛ nywɔbhɛ́ nɛtwɔ́ ɛna nɛ́mbák tɛ́mchok ntá yɛka ndǔ bǎbhɨ́kɨ́ toŋti mmʉɛ́t, nɛ nɛ́mbayti bhe mbɔ ntá. 35Chɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fàkari ndǔ nywɔp ɛnɔ mɛ́njɨŋɨ yɛ̌ntɨkɨ mmu fá amɨk. 36Bák yɛ ka pě mpoknkɛm, mǎnɨk nɔkɔ mmʉɛt bɛ mǎmbɔ́ŋ bɛtaŋ bɛ́bʉɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛfakari, mǎnte bɛsí Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm.”

37Yɛ̌ntɨkɨ nywɔp Yesu are tɔ́ŋ bo amɛm ɛkɛrákap Mandɛm. Ɛ́ghaka nɔkɔ běku, ankó andɔk ambʉrɛ amfay njiɛ mɛnɔk Ólif. 38Nɛ nɛ́yí nɔ́kɔ́, bo mámpu mandɔk ntá yi amɛm ɛkɛrákap Mandɛm ndu bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index