Search form

Lúkas 21:1

Akap anɛ kɛ́nkwɛ́sɛ́ ngɔrɛ́

(Mk 12.41-44)

1Ɛnɛ́ Yesu achi amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, ayɨŋɨ aghɔ́ ndǔ bǒ bakáp báfyɛ̀ akap amɛm ɛkʉbhɛ́ nkáp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index