Search form

Lúkas 21:11

11Chɔŋ bɛtaŋtí nɛnyikisǐ mmɨk nɛ nsay nɛ bɛghorǐ mame mɛ́mbak mbǎŋ nɛ mbaŋ. Nɛ chɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́ntwɔ nɛ bɛyǎ bɛcháy, nɛ bɛrɨŋɨ́ maknkay mɛ́mfu amfǎy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index