Search form

Lúkas 21:12

12Kɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́pɛrɛ́ fákári, chɔŋ mánkɛm be, mánchyɛ ɛsɔŋɔri, mánsɔt be mandɔk amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛbhap mántaŋ be arɛ, mamfyɛ́ bhe amɛm bɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Nɛ chɔŋ mámfyɛ be amɔ́ bafɔ nɛ bɔgɔ́bhanɔ bɛ mántáŋ be ɛ̌ti ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index