Search form

Lúkas 21:13

13Chɔŋ ɛyɔ ɛ́nchyɛ bhe mbi bɛghati bɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index