Search form

Lúkas 21:14

14Kʉ yɛka batɨ̌ yɛka bɛ bǎpú sɛmɛ ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɔŋɔ bɛrɛm ndu bɛtaŋa mmʉɛt,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index