Search form

Lúkas 21:15

15mbɔnyunɛ chɔŋ mɛmbɔŋ nchyɛ́ bhe ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛrɛm, nchyɛ́ nɛrɨŋɨ́ndak bɛ mǎnchók manyǔ bǒmpap abhɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index