Search form

Lúkas 21:16

16Chɔŋ yɛ̌ chí bachi nɛ manɔ bhɛka, nɛ bɔ̌mayɛka, nɛ bǒ nnɛrɛ́kɛt, nɛ mamʉɛrɛ bhɛka mámfyɛ be amɔ́ bǒmpap abhɛka. Nɛ chɔŋ mángwáy mbɔk yɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index