Search form

Lúkas 21:18

18Chɔŋ mɛnyɨŋ ɛ́bhɛn mɛ́nkway bɛfakari nɛ bhe kɛ yɛ̌ ɛkǎk ɛmɛnɛ́nti mmu ywɛka ɛpu nɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index