Search form

Lúkas 21:2

2Aghɔ́ nkwɔ kɛ́nkwɛ́sɛ́ amɔt anɛ ɛyi ɛ́pú ndu afyɛ́ bɔ̌bɛbhɔ́kɔ́ nkap bapay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index