Search form

Lúkas 21:20

Yesu arɛm bɛ Yerúsalɛm abhɔŋ bɛkwɛn

(Mt 24.15-22; Mk 13.14-20)

20“Mpok bǎghɔ́ bakwɔ́ batɛmɛ́ nɛnu ndu bákábhɛ́ Yerúsalɛm, dɨŋɨ́ yɛ́ ka bɛ mpok bɛchɔŋti Yerúsalɛm akway.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index