Search form

Lúkas 21:21

21Mpok yɔ, bǒ abhɛn bachi atú Judɛ́ya mámbʉ́ɛ́, mámbɛ́sɛ́ amfay njiɛ. Abhɛn báchi amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm mámbʉ́ɛ́ mándɔ́k. Nɛ abhɛn bachi nɛfí bákɛ́ chwe ɛtɔk,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index