Search form

Lúkas 21:22

22mbɔnyunɛ manywɔp ayɔ chi anɛ ntɛmsi, bɛ́kʉ bɛ, mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm mɛ́mfú tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index