Search form

Lúkas 21:23

23Nɛ chɔŋ ɛ́mbɛ́p ɛncha ntá baghɔrɛ́ nɛ mɛniɛ nɛ abhɛn báchí nɛ bɔ amɔ mpok ayɔ! Chɔŋ bɛyǎ bɛsɔŋɔri mɛ́ntwɔ fá amɨk nɛ Mandɛm ankʉ bǒ Yerúsalɛm mángɔ bɛběntɨ bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index