Search form

Lúkas 21:24

24Chɔŋ mángwáy bɛyǎ bhap nɛ bɔakparɛnja, nɛ mánkɛmti bachak mbɔ basɛ́mɛ́ nɛnú ndǔ bɛtɔk nɛ bɛtɔk. Chɔŋ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Mandɛm mánjati Yerúsalɛm kpatɛ mpok ayap amfʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index