Search form

Lúkas 21:25

Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛfakari kɛ Yesu antwɔ

(Mt 24.29-31; Mk 13.24-27)

25“Mpok yɔ, chɔŋ bɛrɨŋɨ́ maknkay mɛ́mbak amfay ndǔ mmok, nɛ ndǔ ntaŋ nɛ ndǔ mambe. Nɛ fá amɨk, chɔŋ bɛtɔk mɛ́mbɔ́ŋ basɛ́mɛ́ nɛ bɛcháy ɛ̌ti bɛrɛmti ɛbhɛ́n bɛ́fù ndǔ mpɛ́rɛ́nyɛn ɛnɛ bɔmanyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index