Search form

Lúkas 21:26

26Chɔŋ bo mámbɔŋ bɛcháy kpátɛ mbɔk mámfe ndu bárɨŋɨ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhó bɛfakari fá amɨk. Chɔŋ bɛtaŋ mfáy mɛ́nyɨkɨsi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index