Search form

Lúkas 21:27

27Nɛ chɔŋ Mmǔ anɛ áfú ntá Mandɛm ambesi, ande twɔ́ amɛm nɛbháŋ, nɛ bɛyǎ bɛtaŋ nɛ kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index