Search form

Lúkas 21:28

28Mpok mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhó bɛfakari, tě ká sɛnɛ́ nɛ nkaysi bɛ mpok anɛ Mandɛm áfɛrɛ bhe ndǔ ɛsɔŋɔri arɔp chi kɛkwɔt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index