Search form

Lúkas 21:29

Nɛkǎy ɛnɔkɔ Fig nɛ́tɔ̀ŋ bhɛsɛ

(Mt 24.32-35; Mk 13.28-31)

29Yesu atɛ́m bɔ nɛkay ɛnɛ́n bɛ, “Yɨŋɨ́ ká ɛnɔk *fig nɛ mɛnɔk bɛ́chák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index