Search form

Lúkas 21:3

3Yesu arɛm bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ, akap kɛ́nkwɛ́sɛ́-nɛ ácha anɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index