Search form

Lúkas 21:30

30Nɛtɛ́m anɛ bɔ́ bɛ́bho bɛ́tɛm bɛtɔ́, bǎrɨŋɨ bɛ ɛso ɛ́rɔp chi kɛ́kwɔ́t.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index