Search form

Lúkas 21:31

31Ɛ́chí ɛnyumɔ́t nɛ nɛtwɔ́ wa, Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm. Mǎnáŋ mǎngɔ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n-nɛ ngátí bhe bɛ́fàkari, dɨŋɨ́ ká bɛ mpok anɛ Kɛfɔ Mandɛm kɛ́twɔ arɔp kɛkwɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index