Search form

Lúkas 21:33

33Chɔŋ mfay amfʉɛt, mmɨk amfʉɛ́t, kɛ ɛyɔŋ ɛya ɛ́pú fʉɛt wáwák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index