Search form

Lúkas 21:34

Bák ká pě mpoknkɛm

34“Sɔt ka mpok bɛ́ bǎkɛ́ fyɛ ntí ndǔ mɛ́nyiɛ nɛnyíɛ́ tontó, bǎkɛ́ fyɛ ntí ndu mmɛ́m nɛ bǎkɛ́ bhɔŋ basɛ́mɛ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛpɛmɛ́ mmɨk ɛnɛn. Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́kway bɛkʉ bɛ nywɔbhɛ́ nɛtwɔ́ ɛna nɛ́mbák tɛ́mchok ntá yɛka ndǔ bǎbhɨ́kɨ́ toŋti mmʉɛ́t, nɛ nɛ́mbayti bhe mbɔ ntá.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index