Search form

Lúkas 21:35

35Chɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fàkari ndǔ nywɔp ɛnɔ mɛ́njɨŋɨ yɛ̌ntɨkɨ mmu fá amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index