Search form

Lúkas 21:37

37Yɛ̌ntɨkɨ nywɔp Yesu are tɔ́ŋ bo amɛm ɛkɛrákap Mandɛm. Ɛ́ghaka nɔkɔ běku, ankó andɔk ambʉrɛ amfay njiɛ mɛnɔk Ólif.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index