Search form

Lúkas 21:38

38Nɛ nɛ́yí nɔ́kɔ́, bo mámpu mandɔk ntá yi amɛm ɛkɛrákap Mandɛm ndu bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index