Search form

Lúkas 21:5

Yesu arɛm bɛ́ chɔŋ mánchɔŋti ɛkɛrákap

(Mt 24.1-2; Mk 13.1-2)

5Mbɔk baghɔkɔ́ bhi báré rɛm ɛ̌ti bɛrɨ̌ ɛkɛrákap Mandɛm, mánkak nɔkɔ bɛrɨtí batay anɛ́ básɔ́rɛ́ báté yɔ́ nɛ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo báchyɛ́ bɛ mánsɔ́bhɛ́rí ɛkɛt ɛ́rɛ. Kɛ Yesu arɛm ntá yap bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index