Search form

Lúkas 21:6

6“Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎghɔ̀ nɛ mɛnkɛm, mpok ǎtwɔ̀ anɛ ɛkɛt ɛnɛ ɛ́rɔ̀ŋ amɨk ɛnkɛm yɛ̌nyɨŋ kɛrɔp téé.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index