Search form

Lúkas 21:7

Chɔŋ mánchyɛ bakoŋo Yesu bɛyǎ ɛsɔŋɔri

(Mt 24.3-14; Mk 13.3-13)

7Bábhɛ́p yi bɛ, “Ntɔŋ, ntɨkɨ mpok chɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fakari, nɛ ntɨkɨ ɛrɨŋ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ bo mandɨŋɨ bɛ mpok anɛ ɔ́twɔ̀ arɔp kɛ́kwɔ́t?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index