Search form

Lúkas 21:8

8Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Sɔt ka mpok bɛ bákɛ́ rwɔ bhe mǎnjíbhírí batɨ yɛka. Bɛyǎ bo bátwɔ̀ chɔŋ mánsɔt nnyɛ́n ɛna mántɛn ambɨ, yɛ̌ntɨkɨ mmu wap andɛm nɔkɔ bɛ, ‘Mɛ kɛ nchi Mpɛmɛ anɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtó!’ Nɛ bɛ, ‘Mpok akway anɛ Mandɛm ápɛ̀mɛ mmɨk!’ Mbák mǎngók nɔ́ bǎkɛ́ koŋo bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index