Search form

Lúkas 21:9

9Nɛ mpok bǎghókó nsóŋó-nɛnu nɛ ɛbyɔk, bǎkɛ́ chay. Mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛbhɔŋ bɛfakari, kɛ ɛyɔ ɛ́pú tɔŋ bɛ ngwɛnti mmɨk arɔp kɛkwɔt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index