Search form

Lúkas 22:1

Bǒbati ɛtɔk báté ɛyu bɛ mángwáy Yesu

(Mt 26.1-5; Mk 14.1-2, 10-11; Jn 11.45-54)

1Mpok anɛ bo Israɛl mányìɛ̀ ɛpǎ Brɛt anɛ kɛbhɔŋ yís arɔp kɛkwɔt. Bábhɨŋɨ ɛpǎ yɔ bɛ, *Nɛkɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index