Search form

Lúkas 22:10

10Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Yɨŋɨ́ ká, nɛchwe anɛ bǎchwé ɛtɔk, chɔŋ mǎngɔ́ mmu anɛ ápɔ́kɔ́ ɛjɔ̌ manyiɛp. Koŋó ká yi kpátɛ ɛkɛt ɛnɛ́ yi áchwe,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index