Search form

Lúkas 22:11

11mǎngati mbɔŋɔ́kɛt bɛ, ‘Ntɔŋ ǎto bhɛsɛ bɛ sɛ́mbɛp wɔ bɛ, mɔ́kɛrɛ́ mankɔ anɛ mbɔ́ŋɔ́ mɛ́nyiɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ nɛ baghɔk abha achí fá?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index