Search form

Lúkas 22:12

12Chɔŋ antɔ́ŋ be mɔ́kɛt anɛ achi amfay nɛ achɨk anɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛsɔbhɛri. Toŋtí ká yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ arɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index