Search form

Lúkas 22:13

13Bárɔ́k, baghɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ mbɔ ɛnyǔ yi aghati bhɔ. Bátóŋti Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index