Search form

Lúkas 22:14

Yesu anyiɛ́ nɛnyíɛ́ ngwɛnti ɛni nɛ baghɔkɔ́ bhi

(Mt 26.26-30; Mk 14.22-26; 1 Kɔr 11.23-25)

14Mpok ákwáy nɔ́kɔ́, Yesu achɔkɔ ndu ɛ́fɛ́mɛ́ nɛnyiɛ nɛ bǒnto.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index