Search form

Lúkas 22:15

15Aghati bhɔ bɛ, “Nnáŋ njǎŋ mɛnyiɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ɛnɛ́ nɛ bhe tontó kɛ nchwe ndǔ ɛsɔŋɔri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index